​Pædagogikken og behandlingen

Vores pædagogik og behandling bygger særligt på syv teoretisk og empirisk funderede principper, som du kan læse mere om herunder.

1.​ ​Vi smider ikke folk ud

​Vi tror på, at enhver har brug for et sted at høre til, også selvom man laver fejl og dummer sig. Derfor er det vigtigt for os, at når man kommer her, så er det ens hjem, og her bliver man. I de over tyve år, vi har lavet specialpædagogisk behandling, har vi aldrig smidt en beboer ud, og den strategi har vi tænkt os at holde ved.

2.​ ​Individuel tilpasning

Vi tilrettelægger hvert enkelt behandlingsforløb ud fra den pågældende beboers potentialer og begrænsninger. Dette for at sikre optimal udvikling. Samtidig er det en nødvendighed grundet målgruppens svære problematikker.

Den pædagogiske indsats tilrettelægges i samarbejde med afdelingspersonale, socialrådgiver, psykolog og ledelse samt eventuelt eksterne samarbejdspartnere, eksempelvis psykiater.

3.​ Zonen for nærmeste udvikling

​Vygotskys (2006) teori om zonen for nærmeste udvikling er en rodfæstet del af vores tankegang, når vi arbejder med vores beboere. Herved har vi fokus både på det, beboeren allerede mestrer, og på det potentiale, beboeren har, men som kræver pædagogisk støtte for at udvikle sig. Ved at have øje på beboerens zone/-r for nærmeste udvikling sikrer vi, at beboeren udfordres optimalt i sin udvikling.

4. ​Udvikling mod øget indrestyring

​Medarbejderen optræder ensartet og adfærdsregulerende, når beboerens indrestyring er mangelfuld, og den uhensigtsmæssige adfærd kommer til udtryk. På den måde støttes beboeren i at afstemme sin adfærd efter en given situation.

Dette indebærer også, at medarbejderen er vedholdende og involverende i kontakten med beboeren. Det vil sige, at medarbejderen bliver ved med ”at ville” beboeren trods dennes gentagne afvisninger.

Det pædagogiske arbejde tilrettelægges, så den ydre styring mindskes i takt med beboerens øgede indrestyring. 

5. Almindelig Daglig Levevis (ADL)

​Når beboerne ankommer til Tværs, har de færreste en struktureret hverdag eller egentlig erhvervserfaring. Som en grundlæggende del af behandlingen bruger vi derfor Almindelig Daglig Levevis-træning (ADL). Beboerne tager således del i almindelige hverdagsopgaver som indkøb, madlavning og rengøring. Vi inddrager også lokalsamfundet som aktiv medspiller, blandt andet via praktikpladser og fritidsaktiviteter, ligesom Tværs’ interne tilbud bruges aktivt. Efterhånden etableres en døgnrytme med struktureret arbejds- og fritidsliv, som beboeren kan forholde sig til og navigere i. Denne struktur giver også forudsigelighed og dermed tryghed, som igen er en forudsætning for udvikling.

6. ​Udvikling af sociale kompetencer

Et andet vigtigt element af behandlingen er omsorgsdelen, der er med til at udvikle beboerens sociale evner. Vi anser evnen til at indgå i sociale relationer som vigtigt grundlag for trivsel og udvikling. Desuden er evnen til at indgå i sociale samspil en nødvendighed på de fleste arbejdspladser. Derfor arbejder vi med at fremme den enkeltes evner til socialt samvær i privat såvel som arbejdsmæssig sammenhæng. Det betyder også, at vi arbejder for, at beboerens kontakt til familie og venner vedligeholdes og eventuelt styrkes eller repareres.

7. ​Systematisk og målrettet behandling

​Vi arbejder systematisk og målrettet i vores behandling for at bibeholde fokus på beboerens udvikling. Nærmere bestemt ved hovedmål, delmål og arbejdspunkter. Typisk arbejdes med 2-3 delmål ad gangen. Efterhånden som delmålene udskiftes, når succeskriterierne bliver opfyldt, synliggøres beboerens udvikling. Denne del af behandlingen fungerer også som en realitetskorrigering ud fra beboerens ønsker og faktiske muligheder. Beboeren får indblik i egne potentialer, udvikler konkrete færdigheder og støttes i at opnå succesoplevelselser.

Telefon (Administration): 9863 3100

  • Mandag-torsdag 8.00 - 15.00
  • Fredag 8.00 - 14.00 ​

​Mail: tvaers@tvaers.com

  • Ved behov for hurtigt svar, kontakt os da telefonisk på akutnummer: Tlf. 2269 1811

Adresse: Svoldrupvej 35, 9640 Farsø

  • Vi kan desværre ikke oplyse vores beboeres adresser af hensyn til privatlivets fred