Målgruppe

Botilbud på Tværs er godkendt til at modtage unge og voksne med massive adfærdsforstyrrelser og bred vifte af psykiatriske diagnoser.

Særligt for Botilbud på Tværs er, at vi modtager udadreagerende og personfarlige borgere, borgere med seksuelt krænkende adfærd og sædelighedsdomme, samt borgere med misbrug.

Generelt om Tværs’ målgruppe

 

På Botilbud på Tværs er målgruppen af borgere som vi kan modtage så bred, at det umuliggør en udtømmende opremsning af problemstillinger, som borgere der visiteres hertil kan have. Nedenstående er derfor et forsøg på at indfange nogle af de problematikker, der kan gøre sig gældende hos vores borgere.

Helt overordnet modtager Botilbud på Tværs svært behandlingskrævende unge og voksne. Karakteristisk for målgruppen er, at de fleste har flere psykiatriske diagnoser, en udadreagerende adfærd og begrænset eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet.

Botilbud på Tværs kan modtage borgere efter lov om social service, men er også godkendt til at modtage borgere, der er idømt domme til behandling efter straffeloven, har alkohol- og/eller stofmisbrug eller har en seksuelt krænkende adfærd.

Tværs har også en afdeling for unge i alderen 12-25 år, som ofte præget af, at have tabt kontrollen over eget liv og de daglige hverdagsrutiner, hvilket gør at målgruppen ikke kan klare sig uden en systematisk behandlingsindsats.

Målgruppens diagnoser og problematikker

 

Botilbud på Tværs arbejder primært med unge og voksne, som udviser massive adfærdsforstyrrelser. Det kan være borgere, som derudover har organiske hjerneskader, kognitive dysfunktioner, samt eventuelle senfølger af omsorgssvigt.

Borgere der visiteres til Botilbud på Tværs har typisk en adfærd, der kendetegnes ved uforudsigelighed og ved at være voldsomt udadreagerende og personfarlige. Målgruppen omfatter personer med en lang række psykiatriske diagnoser, eksempelvis tilknytningsforstyrrelse, ADHD, skizofreni, angstlidelser, personlighedsforstyrrelser og varierende grad af udviklingshæmning.

De problemstillinger, der ofte ses ved målgruppen på Botilbud på Tværs kan være empatiforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser, sociale vanskeligheder, selvskadende adfærd, selvmordstanker og –adfærd, højt konfliktniveau, kriminalitet, uddannelses- og arbejdsmæssige vanskeligheder, seksuelt krænkende adfærd og et eller flere afbrudte institutionsophold.

Særligt om Seksuelt Krænkende Adfærd

 

På Botilbud på Tværs modtager vi som et af få steder i landet borgere, der har seksuelle afvigelser, seksuelt krænkende adfærd og eventuelt sædelighedsdomme.

Vi har stor erfaring med håndteringen af borgere med denne type adfærd og har stor fokus på, hvordan man via pædagogiske redskaber kan hjælpe borgeren med disse problemstillinger.

Særligt om Alkohol- og/eller stofmisbrug

 

Et aktivt alkohol- og/eller stofmisbrug er ikke en hindring for at blive indskrevet på Botilbud på Tværs. Vores erfaring viser, at aktivt misbrug interferer negativt med pædagogisk behandling, hvorfor vi tilstræber at hjælpe borgeren med at komme ud af misbruget. I den forbindelse arbejder vi tæt sammen med det lokale misbrugsafdeling, som tilknyttes i de tilfælde, hvor det skønnes relevant.

Godkendelse

Botilbud på Tværs’ kan modtage borgere med ønske om ophold, der placeres jf. Lov om Social Service § 66, stk. 1, nr. 6, § 107 (midlertidigt ophold) og § 108 (længerevarende ophold). Derudover tilbyder vi socialpædagogisk støtte i eget hjem til borgere jf. Lov om Social Service § 85.

Herudover er vi godkendt til at modtage borgere med følgende foranstaltninger:

  • Voksne med dom til behandling efter straffelovens § 68 og § 69.
  • Personer med dom til forvaring jf. straffelovens § 70.
  • Personer med dom til alternativ afsoning.
  • Personer på prøveløsladelse med vilkår.
  • Unge med dom til ungdomssanktion jf. straffelovens § 74a.
  • Voksne med behov for akut placering.
  • Unge mellem 14 og 23 år med behov for akut anbringelse.

Vores to værksteder er begge godkendt som Beskyttet Beskæftigelse jf. Lov om Social Service § 103, samt Aktivitets- og Samværstilbud efter Lov om Social Service § 104. Værkstederne har i alt tolv pladser, der som udgangspunkt skal bruges til borgere, som er indskrevet på Botilbud på Tværs. Én plads kan dog bruges til udefrakommende borgere.

 

For mere detaljeret gennemgang af pladserne, som godkendelsen dækker over, klik her.