Til studerende

Botilbud på Tværs er godkendt som praktiksted for studerende fra landets pædagogseminarier og socialrådgiveruddannelser.

Er du interesseret i at komme i praktik hos Botilbud på Tværs, er du velkommen til at kontakte os på e-mail tvaers@tvaers.com.

Hvad tilbyder Botilbud på Tværs en praktikant?

 

Socialrådgiver

Som socialrådgiverpraktikant på Botilbud på Tværs, får man lov til at deltage i alle opgaver omkring borgeren. Man tilknyttes én af vores socialrådgivere, og dermed også de afdelinger som denne socialrådgiver er ansvarlig for.

I begyndelsen af praktikken påtager socialrådgiverpraktikanten sig en mere observerende rolle, som langsomt udvikler sig til en mere selvstændig rolle og i slutningen af praktikken en rolle lig en uddannet socialrådgiver.

Opgaverne for socialrådgiverpraktikanter på Botilbud på Tværs er meget alsidige, og afhænger af, hvilket opgaver der skal løses for de til enhver tid indskrevne borgere. Socialrådgiverpraktikanten vil dog altid skulle deltage aktivt i teammøder, herunder udarbejde referat, udarbejdelse af beboerplaner og statusbeskrivelser, samt deltage visitationer. Derudover vil socialrådgiverpraktikanten såfremt det under praktikken bliver aktuelt, skulle behandle magtanvendelser, samt deltage i statusmøder, møder mellem borgeren og psykiatrien, møder mellem borgere og Kriminalforsorgen, møder på jobcenteret.

Efter endt praktik på Botilbud på Tværs står socialrådgiverpraktikanten tilbage med et helhedssyn for, hvilke opgaver en socialrådgiver løser på et botilbud.

Pædagog

Af hensyn til vores meget skrøbelige beboergruppe kan vi kun modtage pædagogpraktikanter i længerevarende praktikophold.

Pædagogpraktikanten bliver tilknyttet en afdeling på Botilbud på Tværs og får lov til at deltage i hverdagen på afdelingen. I løbet af praktikken vil pædagogpraktikanten blive sat grundigt ind i beboergruppen og i samarbejde med afdelingens faste medarbejdere få lov til at afprøve pædagogiske tiltag.

På teammøderne vil pædagogpraktikanten skulle deltage aktivt, og have sit eget punkt på dagsordenen, hvor der vil være mulighed for at udfordre det faste personale, samt komme med forslag til pædagogiske interventioner.

Da Botilbud på Tværs huser nogle meget skadede og potentielt personfarlige beboere, der det vigtigt, at du som potentiel pædagogstuderende, har sat dig grundigt ind i vores arbejde og målgruppe, før du ansøger om praktik her.

Persondatapolitik for Studerende i forbindelse med Praktik i Botilbud på Tværs

Denne persondatapolitik er gældende for studerende, der ansøger om praktikforløb i Botilbud på Tværs ApS.

 

Dataansvarlig

Botilbud på Tværs ApS er dataansvarlig og behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelsesforordning.

 

Dataansvarlig:

Botilbud på Tværs ApS

Svoldrupvej 35

9640 Farsø

CVR nr. 29 31 62 79

 

Kontaktperson ved spørgsmål vedrørende dine personoplysninger:

Sanne Virenfeldt, Jurist

E-mail: sanne@tvaers.com

 

Retsgrundlaget for og formål med behandling af dine personoplysninger i Botilbud på Tværs ApS.

De personoplysninger, som fremkommer i forbindelse med din anmodning om praktik i forbindelse med din uddannelse på Botilbud på Tværs ApS, vil alene blive anvendt og opbevaret i forbindelse med gennemførslen af det aktuelle praktikforløb.

Udtalelser

Hvis vi finder det relevant, kan du i forbindelse med samtaler om etablering af praktik blive bedt om at give samtykke til, at der indhentes udtalelse fra din uddannelsesinstitution.

Følsomme Personoplysninger

Botilbud på Tværs ApS indhenter aldrig følsomme personoplysninger uden dit udtrykkelige og skriftlige samtykke.

Du opfordres dog til i din praktikansøgning eller senest ved samtalen om etablering af praktik at oplyse om eventuelle helbredsmæssige forhold, som har væsentlig betydning for dine muligheder for at gennemføre den praktik, som du ønsker.

Videregivelse af dine personoplysninger

Botilbud på Tværs ApS kan i løbet af praktikken have kontakt til uddannelsesinstitutionen og udveksle personoplysninger og andre oplysninger, der vedrørende praktikforløbet.

Internt i Botilbud på Tværs ApS er adgangen til dine personoplysninger begrænset til de personer i administrationen, der varetager opgaven med etablering af praktikforløb.

Overførsel af personoplysninger til modtagere i tredjelande

Botilbud på Tværs ApS overfører aldrig personoplysninger til lande udenfor EU/EØS.

Opbevaring af dine Personoplysninger

Såfremt ikke bliver lavet aftale om praktikforløb, slettes personoplysninger om dig umiddelbart efter, at du er oplyst herom.

Laves der en aftale om praktikforløb i Botilbud på Tværs ApS, opbevares personoplysninger fremkommet i forbindelse med etableringen af praktikken indtil praktikken er færdig, hvorefter de slettes.

Dine Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Botilbud på Tværs ApS og vi vil hurtigst muligt og senest i løbet af en måned vende tilbage med oplysningerne. Brug kontaktinformationen i punktet ”Dataansvarlig”. Vi gør dog opmærksom på, at Databeskyttelsesforordningen giver Botilbud på Tværs ApS ret til ikke at opfylde oplysningsforpligtelsen, hvis du allerede er bekendt med oplysningerne, eller hvis det er umuligt eller vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats at give dig oplysningerne.

Databeskyttelsesforordningen giver dig følgende rettigheder:

  • Retten til indsigt i hvilke personoplysninger Botilbud på Tværs ApS behandler om dig.
  • Retten til at få berigtiget fejlagtige oplysninger.
  • Ret til sletning – i særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige sletning.
  • Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling.
  • Ret til at klage til Datatilsynet.