Pædagogik og indsats

Da Botilbud på Tværs arbejder med individuel behandling, er der stor variation i de tilbud, som Botilbud på Tværs kan etablere. Den enkelte indsats tilrettelægges alene ud fra den enkelte borger, og tager afsæt i det pædagogiske værdigrundlag, som Botilbud på Tværs står for.

Pædagogikken og behandlingen på Botilbud på Tværs bygger i overvejende grad på flere teoretisk og empirisk funderede principper, som er uddybet her

Vi smider ikke folk ud

 

På Botilbud på Tværs tror vi på, at alle har brug for et sted, hvor de hører til. Derfor skal der også være plads til at træde ved siden af og lave fejl. Den målgruppe der indskrives på Botilbud på Tværs er blandt andet beskrevet med grænseoverskridende adfærd, hvorfor en sådan adfærd på Botilbud på Tværs ikke diskvalificerer borgeren til fortsat ophold. Botilbud på Tværs bliver ved indskrivning til borgerens hjem og det er en vigtig del af vores værdigrundlag, at borgeren har mulighed for at blive i sit hjem. I de mere end 25 år Botilbud på Tværs har eksisteret, har vi aldrig grundet uhensigtsmæssig og grænseoverskridende adfærd smidt en borger ud, og den strategi har vi ikke tænkt os at ændre.

Individuel tilpasning og behandling

 

Uanset om en borger visiteres til et enkeltmandsprojekt eller et sammenkørt projekt tilrettelægges hvert enkelt behandlingsforløb på Botilbud på Tværs ud fra den pågældende beboers potentialer og begrænsninger ud fra tanken om, at tilpasse tilbuddet til borgeren og ikke borgeren til tilbuddet. Dette gøres for at sikre den optimale ramme for udvikling for vores borgere, herunder oplever vi det som nødvendigt for at imødekomme vores målgruppes typisk massive og svære problematikker. Indsatsen omkring borgere på Botilbud på Tværs tilrettelægges i et samarbejde mellem det nære pædagogiske personale, socialrådgiver, psykolog og den faglige ledelse. Dertil kommer et samarbejde med eksterne aktører eksempelvis Psykiatrien og Kriminalforsorgen.

Zonen for nærmeste udvikling

 

Vygotskys teori om zonen for nærmeste udvikling er en grundlæggende og rodfæstet del af vores tankegang i arbejdet med borgeren. Herved har vi fokus på, at beboeren allerede mestrer flere ting og på den måde finder frem til borgerens potentialer der kan udvikles via pædagogisk støtte.

Ved at have øje på beboerens zone for nærmeste udvikling sikrer vi, at beboeren udfordres optimalt i sin udvikling.

Udvikling mod øget indre styring

 

Medarbejderne på Botilbud på Tværs optræder ensartet og adfærdsregulerende, når beboerens indre styring er mangelfuld, og den uhensigtsmæssige adfærd kommer til udtryk. På den måde støttes beboeren i at afstemme sin adfærd efter en given situation. ​Dette indebærer også, at medarbejderne er vedholdende og involverende i kontakten med beboeren. Det vil sige, at medarbejderne bliver ved med ”at ville” beboeren trods dennes gentagne afvisninger. ​Det pædagogiske arbejde tilrettelægges, så den ydre styring mindskes i takt med beboerens øgede indre styring.

Almindelig Daglig Levevis (ADL)

 

Når beboerne indskrives på Botilbud på Tværs, har de færreste en struktureret hverdag eller egentlig erhvervserfaring. Som en grundlæggende del af behandlingen bruger vi derfor ADL-træning. Beboerne tager således del i almindelige hverdagsopgaver såsom indkøb, madlavning og rengøring. Vi inddrager også lokalsamfundet som aktiv medspiller, blandt andet via praktikpladser og fritidsaktiviteter såfremt dette matcher borgerens forudsætninger, ligesom Botilbud på Tværs’ interne dagtilbud bruges aktivt. Efterhånden etableres en døgnrytme med struktureret arbejds- og fritidsliv, som beboeren kan forholde sig til og navigere i. Denne struktur giver også forudsigelighed og dermed tryghed, som igen er en forudsætning for udvikling.

Udvikling af sociale kompetencer

 

Et andet vigtigt element af behandlingen er omsorgsdelen, der er med til at udvikle beboerens sociale færdigheder. Vi anser evnen til at indgå i sociale relationer som et vigtigt grundlag for trivsel og udvikling. Desuden er evnen til at indgå i sociale samspil en nødvendighed på de fleste arbejdspladser og andre facetter af livet. Derfor arbejder vi med at fremme den enkeltes evner til socialt samvær i privat såvel som arbejdsmæssig sammenhæng. Det betyder også, at vi arbejder for, at beboerens kontakt til familie og venner vedligeholdes og eventuelt styrkes eller repareres.

Systematisk og målrettet behandling

 

Vi arbejder systematisk og målrettet i vores behandling for at bibeholde fokus på beboerens udvikling. Nærmere bestemt ved hovedmål, områdemål, mål og delmål. Vi har fokus på, at behandlingen tager udgangspunkt i borgerens egen motivation under hensyntagen til forudsætninger og forventninger fra samfundet, herunder f.eks. bestillinger, dom og lignende. Typisk arbejder vi med to eller tre delmål ad gangen. Efterhånden som delmålene udskiftes, i takt med, at succeskriterierne bliver opfyldt, synliggøres beboerens udvikling. Denne del af behandlingen virker desuden realitetskorrigerende ud fra beboerens ønsker og faktiske muligheder. Beboeren får indblik i egne potentialer, udvikler konkrete færdigheder og støttes i at opnå succesoplevelser.

Varighed af og mål med behandlingen

 

Alle ophold på Botilbud på Tværs er forskellige, hvorfor det heller ikke er muligt eksakt at definere, hvor lang tid arbejdet med den enkelte borger vil tage. Varigheden af behandlingen kan derfor spænde fra få måneder til et mangeårigt eller permanent ophold.

Mål med behandlingen

 

Det overordnede mål med behandlingen er altid, at den enkelte borger over tid skal højne sine sociale kompetencer og opnå et markant mindre behov for pædagogisk støtte i hverdagen. Der er dog stor forskel på, hvor langt det for den enkelte borger er realistisk at nå. Nogle vil opnå en tilværelse næsten uden støtte i egen bolig og med et arbejde, imens det for andre er realistisk med et mere permanent ophold i en bolig med tilknyttet døgnbemanding og støttet beskæftigelse.

Herudover gælder det, at vi sigter mod en kriminalitets- og misbrugsfri tilværelse for alle vore beboere.

For de unge skal målet for behandlingen naturligvis ses i forhold til den unges alder og der vil derfor i særlig grad være fokus på skole og uddannelse.