Behandlingstilbud

Botilbud rummer en bred vifte af behandlingstilbud, der hver især kan tilpasses den enkelte borgers støttebehov. Fælles for vores behandlingstilbud er, at de henvender sig til unge og voksne med massive adfærdsforstyrrelser.

På Botilbud på Tværs arbejdes der med en anerkendende og ressourceorienteret tilgang, hvor der altid tages udgangspunkt i den enkelte borgers behov og forudsætninger. I et gensidigt samarbejde tilrettelægges en individuel behandling, der støtter borgerens udvikling under trygge forhold.

Generelt om ophold på Tværs

Botilbud på Tværs er en alsidig organisation, der har en lang række forskellige behandlingstilbud, hvilket giver mulighed for at skabe rammerne til den enkelte borgers behov, frem for at placere borgeren i en allerede fastsat ramme. Tanken med denne tilgang er at skabe et botilbud med fokus på borgeren, som fremstår som et bedre og mere effektiviseret tilbud end de storinstitutioner, der har enkeltmandsprojekter som en form for bibeskæftigelse.

Hensynet til borgeren er én af grundstenene i organisationen Botilbud på Tværs, hvorfor det er vigtigt for os at have en så fleksibel tilbudsvifte som muligt, som både henvender sig til borgere med behov for et minimum af fællesskab, men også til borgere med et større behov for fællesskab.

Vores brede vifte af behandlingstilbud har medført, at vi med stor succes er lykkedes med at borgere som blev indskrevet i en meget omfattende foranstaltning langsomt kan flyttes til mindre indgribende foranstaltninger og i nogle tilfælde blive i stand til at bo i egen bolig med socialpædagogisk støtte.

En del af denne succes kan tilskrives, at borgeren i processen befinder sig i et genkendeligt miljø, hvor det trods udvikling ikke er nødvendigt at forholde sig til både nyt personale og nye omgivelser.

Individuelle og Samkørte Botilbud

Botilbud på Tværs tilbyder individuelle botilbud og samkørte botilbud for voksne borgere over 18 år, som visiteres hertil efter Lov om Social Service § 107 og § 108.
Samkørte botilbud kan sammenlignes med individuelle botilbud, hvor to eller flere borgere bor i hver deres bolig, men på samme matrikel. Dette danner udviklingspotentiale og kan udfordre på flere parametre, idet borgerne blandt andet trænes i at bo sammen, og efterhånden kan blive klar til en anden og mindre ressourcekrævende foranstaltning, eksempelvis egen bolig med socialpædagogisk støtte.

En anden fordel der opstår ved samkørte botilbud for kommunen er den økonomiske, da behovet for pædagogisk personale fordeles på flere borgere, hvilket afspejles i opholdsprisen.

Det er dog ikke alle borgere, der egner sig til samkørte botilbud, hvorfor der altid vil skulle foretages en individuel vurdering på indskrivningstidspunktet. Vi har dog erfaring for, at en del borgere med behandling bliver i stand til at bo i samkørte botilbud over tid.

Både individuelle botilbud og samkørte botilbud er for borgere med særligt komplekse problematikker, som af forskellige årsager har behov for døgndækning og længerevarende eller permanent specialpædagogisk behandling.
Alle botilbud tilrettelægges individuelt og med fokus på den enkelte borgers udviklingspotentiale og struktureringsbehov, som foregår i trygge og forudsigelige rammer.

​​Borgeren indretter selv sin lejlighed ved ankomsten i samarbejde med en medarbejder ud fra borgerens ønsker og behov. Borgeren har en kontaktperson, som kan tilkaldes året rundt i alle døgnets timer.

Socialpædagogisk støtte

Socialpædagogisk Støtte er et tilbud, der henvender sig til borgere i eget hjem, som har fået tildelt en bostøtteordning jf. Lov om Social Service § 85. Tilbuddet kan anvendes til borgere, der har forudsætninger for at bo selv med socialpædagogisk støtte.

Målgruppen er fortsat borgere med komplekse problemstillinger for eksempel svære psykiatriske lidelser, sociale vanskeligheder, uadreagerende adfærd og begrænset eller ingen kontakt til arbejdsmarkedet.

Vi har mange års erfaring med målgruppen og med støtte i eget hjem og vi arbejder ud fra en tanke om relations dannelse via involvering. Vi har særlig erfaring med den borgergruppe hvor det er vanskeligt at etablere samarbejde og rent faktisk få lov til, at yde den relevante støtte til borgeren.

Vi har igennem mange års arbejde udviklet erfaringer og tilgange til borgergruppen der gør, at vi kan komme ind til de borgere andre har opgivet. Vi har i mange tilfælde samlet borgere op og fastholdt dem i et funktionsniveau.

Enhver sag er unik, hvorfor vi altid tilrettelægger vores indsatser efter en individuel vurdering af den enkelte borgers konkrete støttebehov. Med baggrund i støttebehovet, laves der med anbringende myndighed en aftale om timenormering, hvortil der efter behov kan inkluderes tilkald.

Er der tale om en borger, der endnu ikke er etableret i en egnet bolig, er Botilbud på Tværs gerne behjælpelig med at finde en sådan.

Børne-unge hjem

Botilbud på Tværs tilbyder også et sammenkørt botilbud til unge i alderen 12-25 år, som visiteres hertil efter barnets lov § 43, stk. 1, nr. 6. I dette tilbud har vi også mulighed for at levere henholdsvis støtteophold i henhold til barnets lov §32, stk. 1, nr. 7 eller ungestøtte jf. barnets lov § 114, stk. 1, nr. 1 og nr. 3.

Her bor op til 8 unge sammen, hvor der er døgndækning og kontinuerlig specialpædagogisk behandling.

Målgruppen for dette tilbud er for unge i alderen 12-25 år, som ofte præget af, at have tabt kontrollen over eget liv og de daglige hverdagsrutiner, hvilket gør at målgruppen ikke kan klare sig uden en systematisk behandlingsindsats.

Akut- og udredningstilbud

Botilbud på Tværs har to godkendte akut-/udredningspladser, som er godkendt efter Lov om Social Service § 107 og § 66, stk. 1, nr. 6, dog således at børn og voksne ikke placeres på samme afdeling. Pladserne kan etableres med kort varsel og på alle tiden af døgnet året rundt. Målgruppen består af 14-18 årige børn/unge og voksne borgere med et middel til svært behandlingsbehov. Såfremt anbringende myndighed ønsker det, er vi gerne behjælpelige med afhentning af borgeren.

Akut- og udredningspladserne bruges til borgere, som akut har brug for et nyt tilbud, eller hvis støttebehov endnu ikke er fuldt afdækket.
Personalet på afdelingen har stor erfaring i arbejdet med at afdække den enkelte borgers funktionsniveau og som led i udredningen indgår Botilbud på Tværs, hvis nødvendigt, i samarbejde med psykiatrien eller somatiske sygehuse.

Da Botilbud på Tværs ud over akut-/udredningspladserne også tilbyder en lang række øvrige foranstaltninger, har vi, hvis det ønskes efter endt udredning, ofte mulighed for at pege på etablering af en længerevarende og tilpasset foranstaltning i eget regi, hvor borgeren allerede er kendt og føler sig tryg.

Særligt om udredning

Botilbud på Tværs har mulighed for at tilbyde kommuner et pædagogisk udredningsforløb af borgere, hvis funktionsniveau, eller behov for pædagogisk støtte er ubeskrevet. I udredningsforløbet arbejdes der ud fra en helhedsorienteret tilgang med empirisk baggrund. Botilbud på Tværs har i sin mere end 25-årige levetid opbygget stor specialviden, når det gælder socialpædagogisk udredning af komplekse problemstillinger.

Formålet med en pædagogisk udredning er at afdække et eller flere specifikke områder i forhold til borgeren, som er nødvendigt for at sikre, at borgeren får den optimale støtte. Som en del af den pædagogiske udredning sammensætter Botilbud på Tværs et tværfagligt team af kompetente medarbejdere, der i hele forløbet samarbejder omkring udredningen af borgeren. Resultatet af udredningen vil være en afdækning og vurdering af borgerens reelle funktionsniveau, støttebehov og eventuelle erhvervsniveau, samt en vurdering af udviklingspotentiale.

Ud over den pædagogiske udredning, kan Botilbud på Tværs, såfremt kommunen ønsker det, gøre brug af vores samarbejde med ekstern psykiater, psykolog og neuropsykolog, som kan bistå med psykiatrisk og psykologisk udredning, samt samtaleforløb.

Varigheden på et udredningsforløb er oftest tre til fire måneder, men kan tilpasses efter kommunens ønsker. En udredning kan således være af helt kort varighed, ligesom vi i særligt tunge sager kan anbefale en længere varighed.